Memòria anual de l’acció tutorial l tutor i recertificació de l’acreditació com tutors i tutores

Memòria d’acció tutorial anual

Cada tutor ha de presentar cada mes de maig-juny una memòria d’acció tutorial del curs lectiu que ha acabat (des del 1 de juny de l’any previ al 30 de maig de l’any en curs)Aquesta s’introduirà al Llibre del resident dins de l’apartat ESPAI DEL TUTOR.

Recertificació

Per mantenir l’acreditació cal complir amb uns requisits necessaris que són els següents:

  • Haver fet la memòria d’acció tutorial anualment.
  • Haver tingut al menys un resident assignat i tutoritzat durant el curs lectiu del que es presenta cada memòria anual.
  • Haver realitzat 4 entrevistes anuals individualitzades amb cadascun dels residents, i que aquestes hagin estat registrades al Llibre del resident amb el model d’entrevista estructurada tutor-resident.
  • Haver realitzat el informe anual del tutor al Llibre del Resident/Portafoli.
  • Haver participat activament en l’avaluació anual/final dels residents.
  • Haver lliurat les avaluacions de cada una de les rotacions realitzades pels residents que tutoritza.

Cada 5 anys es passarà un procés de recertificació mitjançant el qual es valoraran els mèrits aportats a les memòries i es demanarà un informe del director i del coordinador docent del centre. Aquests seran valorats per la comissió d’acreditació i seran aprovats en funció dels requisits acordats per les UUDD d’AFiC de Catalunya.