Rotacions externes

GUIA  PER A SOL.LICITAR ROTACIONS EXTERNES

(Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya)

 1. Concepte
 2. Òrgan competent per a l’autorització
 3. Requisits
 4. Documents
 5. Procediment de tramitació

  CONCEPTE  (art. 39)

 • S’entén per rotació externa el període formatiu autoritzat per l’òrgan competent que es duu a terme en centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en l’acreditació atorgada al centre o la unitat docent.
 • Les rotacions externes comporten per a la persona resident un període formatiu a centres o dispositius no previstos en la guia o l’itinerari formatiu i no previst en l’acreditació atorgada al seu centre o la seva unitat docent.
 • La durada de les rotacions externes serà d’un mes a expenses de rotacions optatives i preferiblement durant MIR R3 i IIR R2.
 • Qualsevol excepcionalitat en les normes ha de ser analitzada per la Comissió de Docència.

ÒRGAN COMPETENT (art. 40)

Les rotacions externes les ha d’autoritzar el titular de la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut del departament competent en matèria de salut.

 REQUISITS  (art. 41)

 • La rotació externa l’ha de proposar el tutor o tutora a la comissió de docència, i ha d’establir de manera detallada els objectius que es pretenen aconseguir, en els termes del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer. (annex 1 i annex 2)
 • La rotació externa s’ha de realitzar en centres acreditats per a la docència o en centres de reconegut prestigi nacional o internacional.
 • 3 La comissió de docència de destinació ha de manifestar la seva conformitat a la rotació externa sol·licitada. (Escrit de la UD de destí manifestant la conformitat de la rotació)
 • La gerència del centre d’origen s’ha de comprometre expressament a continuar abonant les retribucions a la persona resident, incloses les que es desprenguin de l’atenció continuada que realitzi durant la rotació externa. (Escrit gerència UD origen)
 • 5 El centre o la unitat docent de destinació ha de procedir a avaluar la persona resident al final del període de la rotació externa, en els mateixos termes que en les rotacions internes previstes en el programa formatiu. (Full avaluació Ministeri Sanitat)
 • Les rotacions externes en centres o unitats docents no acreditats per a la formació especialitzada o en centres estrangers, requereixen la justificació de l’elecció efectuada en detriment d’un centre o unitat docent acreditat, en relació amb el valor afegit que representen per a la formació de la persona resident i sobre el grau d’excel·lència que ha de garantir el període formatiu.

 DOCUMENTACIÓ

Documentació necessària per a fer la tramitació a l’òrgan competent.

 • Annex 1 i 2  ( sol·licitud resident i tutor) (resident)
 • Aprovació per la Comissió de docència de la UD ( Unitat Docent)
 • Acceptació de condicions de la rotació externa (resident)
 • Conformitat de la rotació per la UD de destí  (resident)
 • Compromís abonament retribucions de la gerència UD origen (Unitat Docent)
 • Fitxa sol·licitud de rotació externa del President de la Comissió de docència (Unitat Docent)

Documentació que ha d’enviar el resident a la Unitat Docent al finalitzar l’estada

 Memòria d’activitats desenvolupades

 • Certificació de l’estada del resident al centre/servei
 • Full d’avaluació de la rotació (model del Ministeri) complimentat pel responsable del resident duran l’estada.
 • Full d’avaluació de la rotació complimentat pel resident.

  PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ  (art. 42)

 • La sol·licitud d’autorització de rotació externa s’ha de trametre a l’òrgan competent, direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva realització.
 • La direcció general competent ha d’avaluar i ha de resoldre (emet resolució) en termini màxim de dos mesos des de la seva sol·licitud i ha de notificar la seva resolució a la comissió de docència d’origen.

Silenci administratiu positiu.

Resolució susceptible de recurs d’alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de salut en el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia de la seva notificació.

 • No es poden autoritzar rotacions externes de cap especialitat en els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada.

Normativa

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

Normativa per estades de metges residents de MFiC de les UD de Catalunya en centres o serveis fora de l’àmbit de la seva UD i sense conveni

SGODP Instrucció Rotacions Externes XCDC_2018_signatDG_CA