Avaluació anual

L’avaluació anual es composa del informe anual que fa el tutor i el que fa el comitè d’avaluació. La qualificació global del resident es calcula en base a:

  1. QUALIFICACIONS DE LES ROTACIONS,(A) amb un valor del 65%respecte el total. Estan ponderades segons la seva durada.
  • Una puntuació negativa (<5) en l’apartat de coneixements i habilitats, comporta una avaluació anual negativa per insuficient aprenentatge que podrà ser recuperable o no.
  • Una puntuació negativa (<5) en l’apartat d’actituds es pot recuperar en rotacions del següent any o pot comportar una avaluació anual negativa que podrà ser recuperable o no.
  1. QUALIFICACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (B) que el resident hagi registrat al Llibre del resident de medicina o en el portfoli d’infermeria, recomanable que sigui abans del 30 d’abril (publicacions, comunicacions, formació, docència i participació en projectes d’investigació, etc.) amb un valor del 10% respecte el total. L’autenticitat d’aquestes seran verificades pel tutor que serà el que emetrà la qualificació al informe anual del Llibre de Resident de medicina o al informe del tutor d’infermeria.
  2. QUALIFICACIÓ DEL TUTOR (C) en una escala del’1 al 10, i amb un valor del 25% respecte el total. Aquesta serà registrada al informe anual del tutor del Llibre del Resident de Medicina o al informe del tutor d’Infermeria.

 

Així, la QUALIFICACIÓ GLOBAL ANUAL del resident es calcula en base a la següent fórmula:

QUALIFICACIÓ ANUAL= (A x 0.65) + (C x 0.25) + B (màxim 1 punt).

Avaluació anual pel comitè d’avaluació  (format pel cap d’estudis i/o presidenta subcomissió, tutor del resident, altres tutors del centre, tècnic de salut, coordinador hospital, i participa la direcció del centre)

Aquest conté la qualificació quantitativa anual (1-10) i qualitativa (positiva, negativa) emesa pel comitè, sent negativa la puntuació inferior a 5.

Aquesta avaluació serà comunicada al resident.