Documents relatius a la residència

Documents normatius 

Normativa d’aspectes formatius

Normativa laboral

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Permís-llicència: sol·licitud de permís i/o llicencia

Guies d’acollida

Guia d’acollida Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Guia d’acollida-UDMAFiC Lleida

Guía práctica de supervivència en las guardias

Guia d’acollida del Ministerio de residents en formació

Documents d’avaluació

Llibre del resident i portfoli d’IIR: enllaç a la Plataforma Delta.

Full d’avaluació de la rotació pel metge/metgessa resident: Full a omplir pels residents després de cada rotació.

Full d’avaluació del resident. Full que cada tutor ha d’omplir al finalitzar la rotació

Documents de suport al resident de medicina familiar

Guia formativa UD MAFIC

Pla individual de formació dels residents de medicina: Programa Individual Formativo Medicina  UDMAFiC Lleida

Pla individual de formació dels residents d’infermeria: Programa Individual Formativo Infermeria UDMAFiC Lleida