Procés avaluatiu dels i de les residents

En aquest apartat podeu informa-vos i conèixer els mètodes avaluatius que cal superar a fi de poder progressar positivament durant la residència a fi d’aconseguir el títol de l’especialitat

El protagonisme del tutor es fonamental per aconseguir un procés avaluatiu que formi part del mateix aprenentage i que garanteixi que el resident aconsegeuix el nivell competencial requetir i compromés amb la societat per la nostra part com a tutors i tutores.

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes en els aprenentatges i adquisició de competències del resident, i poder introduir millores. En cas de que es detectessin problemes que poguessin afectar de forma important el procés formatiu o l’adquisició de les competències requerides , es discutiran a la Comissió de Docència.

La normativa d’avaluació ve regulada pel Reial Decret d’aspectes formatius:

Els criteris i objectius del sistema d’avaluació dels residents venen determinats, específicament, en cada programa de l’especialitat

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bidireccional de totes les rotacions i activitats docents.

 

Avaluació de les estades formatives (rotacions)

El responsable de la rotació avalua al resident:

FICHA 1 DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN

Avaluació anual de cada resident El tutor fa:

La comissió d’avaluació de la UD fa una AVALUACIÓ ANUAL de cada resident.

Les qualificacions anuals seran publicades al Llibre del resident de medicina o en el portfoli d’infermeria Familiar i Comunitària.

Avaluació formativa:

Entrevistes

LLIBRE DEL RESIDENT

 

 • Entrevistes tutor-resident trimestrals en el Llibre del Resident de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Seguiment del compliment del Llibre del Resident de medicina/o del Portfoli d’infermeria Familiar i Comunitària.
 • Assoliment de competències en el Llibre del Resident de medicina o en el Portfoli d’infermeria Familiar i Comunitària.

 

 

Entrevistes tutor-resident

Amb una periodicitat mínima trimestral, els metges residents s’entrevistaran amb el seu tutor per valorar el compliment dels objectius d’aprenentatge i detectar millores per dur a terme. El tutor complimentarà el full d’entrevista tutor-resident a través del Llibre del Resident.

Avaluació de la Unitat Docent

Del resident a la rotació 

El resident disposarà d’un formulari a tal efecte que será entregat per la secretaria de la UD

Del resident a la UD

El resident avaluarà, anualment i al final de la residència, diferents aspectes relacionats amb la UD, inclosa una enquesta de satisfacció, mitjançant un formulari on-line que rebrà per correu electronic des del Departament de Salut.

Avaluació anual

Aquesta avaluació s’emet en base a dos documents:

 1. Informe d’avaluació anual, amb el qual s’emet la qualificació global anual del resident en base als següents continguts:
  • La qualificació del tutor en una escala del’1 al 10, i amb un valor del 25% respecte el total.
  • Les qualificacions de totes les rotacions realitzades, ponderades segons la seva durada, i amb un valor del 65% respecte al total.
  • Les activitats complementàries realitzades (publicacions, comunicacions, formació, docència i participació en projectes d’investigació) amb un valor del 10%.
 2. Avaluació anual pel comitè d’avaluació, que conté la qualificació quantitativa (1-10) i qualitativa (molt insuficient, insuficient, suficient, bé, molt bo, excel·lent) emesa pel comitè, sent negativa la puntuació inferior a 5.

Avaluació final

El Comitè d’avaluació decideix la qualificació final del resident, després de finalitzar el període de residència, basant-se en els resultats de les Avaluacions Anuals. Es ponderen les avaluacions anuals per al càlcul de l’avaluació final d’acord a la progressiva assumpció de les responsabilitats inherents a l’exercici professional de l’especialitat que el resident assumeix a mesura que progressa en la seva formació.

Per calcular la mitjana ponderada s’utilitzen els següents criteris:

 • R1 10%
 • R2 20%
 • R3 30%
 • R4 40%

La qualificació de l’avaluació final del Comitè d’Avaluació serà:

 • POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol d’especialista. La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5.
 • POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5.
 • NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui obtenir el títol d’especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els documents d’avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d’estar acreditada la manca d’aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa per resoldre-i la seva manca de resultat.