Llibre del resident medicina familiar i comunitària

La proposta del llibre del resident o Portafoli té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització del progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del Llibre del Resident /Portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. Durant el curs d’introducció que es realitzarà durant les primeres setmanes de la residencia s’amplia aquesta informació.

 La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (abans IES) facilita l’accès al CAMPUS DELTA, una eina moodle per facilitar als residents la realització del llibre del resident. Es donarà d’alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. L’accés a aquest campus es fa des de:

Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant

Contrasenya: ies

El Llibre del resident consta de:

1. Espai del resident: per registrar el cronograma individual de rotacions, guàrdies, cursos i altres activitats formatives.

2. Espai tutor-resident: conté un fòrum de comunicació privada entre ells, i uns formularis per la realització de les entrevistes trimestrals i l’informe anual del tutor.

3. Competències específiques del programa de l’especialitat. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

4. Competències transversals del programa de l’especialitat, a revisar, com a mínim, anualment. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

5. Activitats complementàries per treballar l’adquisició de competències amb el tutor. Poden ser optatives o obligatòries en funció de l’àrea competencial a treballar.