Portfoli del resident

El Portafoli del Resident de MFiC de Catalunya és un instrument que permet recollir elements que demostren el procés d’aprenentatge i que estimulen l’aprenentatge basat en l’autoreflexió. Aquest portafoli integra de forma coherent:

Libro del Especialista en Formación :guía de competencias y cronograma

Les tasques i informes d’autoreflexió: activitats que a Catalunya es vénen desenvolupant des de fa anys per valorar la competència envers els objectius docents plantejats en el programa

Anuncis